Kodukord

KINNITATUD

Imavere Lasteaed Mõmmi hoolekogu  koosoleku 12.05.2022 nr 9 otsusega                                                                 

                   IMAVERE LASTEAED MÕMMI

                                  KODUKORD

 Käesolev kodukord kehtestatakse  koolieelse lasteasutuse seaduse,  määruse  „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ (24.09.2010 nr 61)  ja Imavere lasteaia põhimääruse alusel.

 1. Üldsätted 

1.1 Imavere Lasteaed Mõmmi (edaspidi „Lasteaed“) kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest (KELS)  ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2 Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteaia kodulehel ja paberkandjal rühmades.

1.3 Kodukorra koostab lasteaia direktor, kinnitab lasteaia hoolekogu ning selle täitmine on lastele, vanematele ja töötajatele kohustuslik.

1.4 Kodukord ja selle muudatused arutatakse läbi pedagoogilises nõukogus ning esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks lasteaia hoolekogule.

2. Üldinfo 

2.1 Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni 7:00-17:30.

2.2 Lapse vastuvõtt lasteaeda toimub lapsevanema avalduse alusel. Avalduse blankett on  kättesaadav Järva valla kodulehel (http://jarvavald.kovtp.ee) ja lasteaia kodulehel.Avaldus tuleb saata e-posti aadressile info@jarva.ee.

2.3 Lapse lasteaia nimekirjast välja arvamise (väljaarvatud lasteaia lõpetamise puhul) aluseks on lapsevanema poolt kaks nädalat enne lapse lasteaiast lahkumist esitatud kirjalik avaldus lasteaia direktorile.

2.4 Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia arengukava, õppekava ja põhimäärusega ning saada teavet asutuse töökorralduse kohta.

2.5 Lasteaia tegevust korraldav dokumentatsioon ja muu vajalik info on kättesaadav  lasteaia kodulehel  ja paberkandjal lasteaias. Rühma päeva-   ja tegevuskava, nädalaplaan, menüü ja muu vajalik info  on vanemale nähtav ELIIS-i keskkonnas (Eesti Lasteaedade Internetipõhine Infosüsteem) ja rühma infostendil.

2.6 Vastavalt Töölepingu seadusele lühendatakse lasteaia lahtioleku aega uusaastale, Eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale  eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. Riiklikel pühadel on lasteaed suletud.

2.7 Suveperioodil on lasteaed Järva Vallavalitsuse vastava korralduse alusel suvepuhkuseks (kuni 21 kalendripäeva) suletud.

2.8 Lapse lasteaias kohalkäimine fikseeritakse rühma õpetaja poolt ELIIS-i keskkonnas rühmapäevikusse.

2.9 Lapsevanemate poolt tasutav osalustasu arvestatakse täiskuu eest (välja arvatud juhul, kui lasteaed on ajutiselt suletud suvepuhkuseks, haiguspuhangu tõttu vms), olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust.

2.10 Lasteaia tasu (osalustasu ja toiduraha) tuleb igakuuliselt tasuda vastavalt lapsevanema meilile saabunud arvel või paberarvel märgitud summale ja nõutud tähtajaks.

2.11 Lasteaia kontaktandmed: aadress – Antsu tee 4, Imavere küla, 72401 Järvamaa;

Telefon – 3897581; e – mail – Imavere.Lasteaed@jarva.ee.

 3. Koostöö lastevanematega

3.1 Lasteaia ja lapsevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakale ja lugupidavale suhtlemisele, probleemide ja erimeelsuste lahendamisel seatakse esiplaanile laps.

3.2 Lapsevanem saab infot eelkõige rühma õpetajalt vestluse käigus, ELIIS-i keskkonna ja rühma FB lehe vahendusel, rühma infostendilt, saadetud kirjalike teadete teel ning lasteaia kodulehelt   ja lasteaia direktorilt.

3.3 Lapsevanemal on õigus nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele.

3.4 Kord õppeaastas viib õpetaja lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis  annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest ja
selgitab välja lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

3.5 Lapsevanem arendab ja kasvatab last lasteaia igakülgsel kaasabil, osaledes üritustel ja koosolekutel.

3.6 Lapse arengu ja käitumisega seotud probleemide korral on lapsevanem kohustatud tegema koostööd lasteaiaga, et tagada lapsele vajalik abi ning teistele rühma lastele ja  õpetajatele turvaline arengu- ja töökeskkond.

3.7 Vanema(te) kontaktandmete muutumisest tuleb koheselt teavitada  õpetajat.

3.8 Lasteaia väljasõidust teavitab õpetaja lapsevanemat teatisega, millele lapsevanem fikseerib oma nõusoleku/mittenõusoleku ja kinnitab selle allkirjaga.

3.9 Lasteaias toimunud ürituste fotod pannakse ülesse rühmade FB lehele, lasteaia  FB lehele, lasteaia kodulehe pildigaleriisse, avaldatakse vallalehes. Kui lapsevanem ei soovi  avalikustada pilte, millel on jäädvustatud tema laps, siis teavitada sellest rühma õpetajat ja lasteaia direktorit.

4. Lapse lasteaeda toomine ja lasteaiast äraviimine, lapse puudumine

4.1 Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival ajal, kuid arvestades seejuures lasteaia päevakavaga (KELS §18). Soovitav on laps lasteaeda tuua hiljemalt kella 8:30-ks (hommikuringi alguseks).

4.2 Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul tuleks arvestada, et laps vajab uues keskkonnas kohanemiseks aega. Soovitav kohanemisperiood on vähemalt paar nädalat ning lapse päevakava antud perioodil põhineb eelkõige õpetaja ja lapsevanema kokkulepetel.

4.3 Lapse toob lasteaeda ja viib lasteaiast ära täiskasvanu.

4.4 Lasteaeda tulles annab lapsevanem lapse isiklikult üle rühma töötajale.

4.5 Kui lapsele tuleb järele keegi teine peale lapsevanema, tuleb sellest eelnevalt teavitada. Lapsele järele tulles teavitada kindlasti rühma töötajat lapse lahkumisest.

4.7 Kui lapsevanem jääb lapsega lasteaia territooriumile mängima või lasteaia töötajaga vestlema, langeb vastutus lapse eest vanemale.

4.8 Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma kontakttelefonil.

4.9 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat pool tundi peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab ta lastekaitsetöötajat või politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

4.10 Lapsevanem teavitab õpetajat lapse lasteaeda mittetulekust hiljemalt puuduma jäämise hommikul kella 7:00-ks ELIIS-i keskkonna vahendusel või rühma kontakttelefonil.

5. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine 

5.1 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

5.2 Lasteaed kujundab koostöös kohaliku omavalitsusega erivajadustega lastele võimalustele vastava ja   igakülgset arengut soodustava  keskkonna.

5.3 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

5.4 Õpetajal on õigus mitte vastu võtta last,  kellel on silmnähtavad haiguse tunnused  (tugev nohu, köha, palavik, silmapõletik jms).

5.5 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

5.6 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid ega vitamiine. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteaia töötajaga.

5.7 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teatada lasteaeda esimesel võimalusel.

5.8 Nakkushaiguse kahtlusega laps  lasteaias tuleb võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi ega jätta järelvalveta.

5.9 Õpetaja/lasteaia direktor teavitab lapsevanemaid levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

5.10 Nakkushaiguste esinemise perioodil järgitakse Terviseameti juhiseid, lasteaias kehtestatud viiruse leviku ennetus- ja tõkestusmeetmeid (sh desinfitseerimis- ja puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid jne).

5.11. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub õpetaja/lasteaia direktor vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanematega. Lapsevanema ja kiirabi tulekuni on laps järelvalve all ning vajadusel antakse talle esmast abi.

6. Lapse riietus

6.1 Lapsel on lasteaias kaasas isikliku hügieeni vahendid (kamm, pabertaskurätikud, vajadusel mähkmed), vahetusjalatsid ning vajadusel vahetuspesu ja/või magamisriided, õuemineku riided, vahetus- toariided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

6.2 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

6.3 Liikumistunnis kasutatakse võimlemisriideid, mille kohta annab teavet rühma  õpetaja.

6.4 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre ja muid ohtlikke detaile.

6.5 Lapsel on   libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu. Sisejalanõud tuleb võimalusel muretseda põrandat mitte määriva tallaga.

6.6 Riiete vahetusse mineku ja kadumise ärahoidmiseks on soovitav need varustada lapse nimega.

7. Toitlustamine

7.1 Lasteaias on kolm söögikorda: hommikusöök, lõunasöök, oode, lisaks hommikune vahepala.

7.2  Söögiajad on fikseeritud rühma päevakavas.  Menüü on vanematele nähtav ELIIS- i keskkonnas. Lapse toidukordade arvestus toimub ELIIS- i keskkonna vastavas tabelis.

7.3 Lapsevanem teavitab rühma töötajaid lapse toitumisharjumustest ja toob arstitõendi toiduallergiate kohta. Võimalusel arvestab toitlustaja lapse tervisest tulenevate erisustega toitlustamisel.

8. Turvalisuse tagamine

8.1 Lasteaia personal loob koostöös kohaliku omavalitsusega lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

8.2 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

8.3 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on  sõimerühmas  8 last ühe täiskasvanu kohta, aiarühmas 11 last ühe täiskasvanu kohta.

8.4  Laste puhkeajal (13:30 -14:30) on laste juures üks rühma töötaja. Kui laps ei soovi puhkeajal voodis olla, siis korraldatakse lapsele järelevalve all vaikne tegevus rühma mängutoas.

8.5 Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

8.6 Õppekäigu ajal sõiduteel/tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

8.7 Turvalisuse tagamiseks on lasteaia õuealal videovalve.

8.8 Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

8.9 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

8.10 Lasteaia mängualal laste õuesoleku ajal ei sõida lapsed (va korraldatavad jalgrattapäevad), lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.

8.11 Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

8.12 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

8.13 Esile kerkinud probleemide või juhtumite korral lahenduse leidmiseks pöörduda:

1) esmalt rühma õpetaja poole, kellega koos leitakse lahendus esile kerkinud probleemile või juhtumile,

2) õpetajaga lahendust leidmata lasteaia direktori poole. Vajadusel kaasatakse lahendamisse lasteaias (logopeed, võimalusel eripedagoog)  ja väljaspool lasteaeda olevad spetsialistid.

8.14 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub vastavalt asutuse riskianalüüsile ja hädaolukorra lahendamise plaanile.

9. Rakendussätted

9.1 Imavere Lasteaed Mõmmi hoolekogu otsusega 01.10.2015 nr 1 tunnistatakse kehtetuks.

9.2 Käesolev kord jõustub 12.05.2022.a.

9.3 Kodukord vaadatakse üle vähemalt kord aastas.

Avaldatud 26.04.2023. Viimati muudetud 18.05.2023.