Huviringid

Huviringid 

Meie koolis toimuvad mitmed huvitavad huviringid.

Informaatikaring 7.-9. kl õpilastele keskendub programmeerimise aluste tutvustamisele ja õpetamisele. Eesmärk on esmalt tutvustada programmeerimist ning seejärel anda huvitatud noortele võimalus programmeerimisest õppimiseks ja harjutamiseks.

Robootika -ja loodusteadusring 1.-5. kl õpilastele on rännak põnevasse loodus- ja täppisteaduste maailma. Ringi eesmärgiks on tekitada lastes huvi teaduse vastu. Tähtis, et saaksid ise proovida ning katsetada, mil moel üks või teine asi siin maailmas toimib. Appi tulevad digivahendid ja robootika, mida järjepidevalt uuendatakse; lisaks õppekäik Puhta vee teemaparki. Oluline on teistega koosõppimine, meeskonnatöö. Saadud teadmiste kasutamine praktilistel uurimistöödel, erinevates ainetundides.

Meediaklubis 5.-9. kl õpilastele tegeleme järgmiste teemadega:
1) nutitelefoni võimalused
2) pildistamine ja lihtsam fototöötlus
3) filmimine ja videotöötlus
4) helindamine ja lihtsam helitöötlus
5) avalik esindamine ja ürituste korralduslik pool

Liiklusringis 3.-4. kl õpilastele tegeletakse jalgratturikoolitusega. Koolitus koosneb 14-st erinevast liiklust käsitlevast teemast ja praktilisest sõidust. Õpet on 35 tundi, kus omandatakse teadmisi, oskusi ja mängitakse läbi erinevaid situatsioone liikluses; lisaks õppekäik Laitse Liikluslinnakusse. Saadud teadmisi kasutavad lapsed liikluses olles ja erinevates ainetundides. Õppematerjalid on tellitud Transpordiametilt, projektidega 3 jalgratast, sponsorlusena markeeritud liiklusväljak. Peale õpet teooriaeksam ning sõidueksam. Vajadusel lisanduvad järeleksamid. Õpilastele on antud võimalus saada liiklusõpet kohapeal.

Kunstiringis kasutame erinevaid kunstitehnikaid- ja meediume eneseväljenduseks ja käelise tegevuse harjutamiseks (maalimine, meisterdamine, joonistamine jms).
Oodatud on kõik õpilased, kes soovivad oma oskusi arendada ja tund-paar reedest loominguga tegeleda.

Kaberingi on oodatud kõik õplased, kellel on huvi kabet mängida.
Eesmärk on õppida kabet mängima ja arendada juba omandatud oskusi.

Joogatundi on kõik lapsed oodatud. Teeme lihtsamaid venitus-ja lõdvestusharjutusi rahustava muusika saatel. Arendame keskendumisvõimet, tähelepanu, tasakaalustame meelt. Pikema harjutamise käigus areneb meelerahu, tasakaal ja keha paindlikkus muudab ka meele paindlikuks, teistega paremini arvestavaks, areneb kannatlikkus.

Kalligraafiaringi eesmärk on anda teadmisi ja algseid oskusi kalligraafiast kui ilukirjast, kui kirjakunsti ühest liigist, mis on üsna mitmekülgne, kasutatakse kõikjal, kus eeldatakse käsitsi kirjutamist. Sobiv tegevus käekirja parandamiseks, eri liiki tekstide kirjutamiseks, õpilaste erivõimete väljaselgitamiseks, avada ennast loominguliselt. Aidata käekirja loetavamaks ja isikupärasemaks kujundamisel. Säilitada traditsiooni õnnitluskaartide käsitsi kirjutamisel.

Solistide ring toimub muusikaklassis kolmel päeval nädalas.

Mudilaskoori proovid toimuvad muusikaklassis.

Lastekoori proovid toimuvad muusikaklassis.

Muusikastuudio tegutseb Imavere rahvamajas alates aprillist 2015.
Tegevuse tulemuseks on jätkusuutlik muusikaõpe. Õpilased omandavad pillimängu- ja koosmusitseerimise põhitõed. Eneseväljundina aitavad sisustada vallas toimuvaid sündmusi ning esindavad koduvalda festivalidel, konkurssidel jm. Stuudio tegutseb noorte muusikaharidust järjepidevalt arendades, mille tulemuseks on muusikakunsti valdamine ja selle kaudu kohaliku kultuurielu rikastamine.
Imavere muusikastuudio annab võimaluse õppida:
* klaverit
* kitarri
* basskitarri
* trummi
* ukulelet
lisaks veel: solfedžot, ansambli loomist, muusika helindamist ja esinemist publiku ees.
Õppe eesmärgiks on omandada oskust nii noodi kui kuulmise järgi pilli mängida.
Igal õpilasel on pilliõppetund (30-45 min.) 1 või 2 korda nädalas (vastavalt õpilase vanusele ja individuaalsele võimekusele). Tunnis saab ta juhtnöörid kodus harjutamiseks. Muusika elementaarteooria tunnid toimuvad väikestes gruppides.
Registreerimine toimub lapsevanemaga koostatud lepingu alusel.
Ringitunnid toimuvad oktoobrist aprillikuuni. Võimalusel osaletakse pillilaagrites ka kaugemal. Edasijõudnud esinevad kontsertidel ja musitseerivad koos. Lisaks põhitõdedele õpitakse nii klassikalisi palu kui pop- ja folkmuusikat.
Ette võetakse ka ühiseid õppekäike.
Õppemaks 20 eurot kuus tasutakse arve alusel.

Rahvatansuline tegevus 7.-8. kl arendab hea tähelepanuvõime, rütmitaju, oma keha ja emotsioonide valitsemist, empaatilist käitumist ja annab eluks vajaliu kultuurilise kogemuse.
Lapsed tutvuvad Eesti rahvakultuuriga läbi rahvatantsu loo meie esivanemate pärandiga (laulumängud, tantsulood), õpivad rütmilist liikumist ja peamisi tantsusamme.
Eesmärk on osata lihtsamaid Eesti laste laulumänge ja tantse ning neid grupiga esitada.

Rahvatants: Piilikesed. Rahvatansuline tegevus arendab hea tähelepanuvõime, rütmitaju, oma keha ja emotsioonide valitsemist, empaatilist käitumist ja annab eluks vajaliu kultuurilise kogemuse.

9.-10. a laste rahvatantsuring Piilikesed
Toimub jätkutegevus ettevalmistusringis alustatule. Rahvatantsude tantsimisega arendatakse loovliikumist ja eneseväljendusoskust. Rütmis liikumine tantsusammudel on muutunud osavamaks. Eesmärk on tunda ära peamised tantsustiilid, tantsida väljendusrikkalt rühmatantse nii paaris, viirus, kolonnis kui sõõris ja tantsida rühmas tuntumaid laste rahvatantse. Eesmärk on osaleda õpitud tantsudega Järvamaa laulu- ja tantsupeol, mis toimub Koerus 29. mail 2022.

Rahvatants: Päkakesed. Rahvatansuline tegevus arendab hea tähelepanuvõime, rütmitaju, oma keha ja emotsioonide valitsemist, empaatilist käitumist ja annab eluks vajaliu kultuurilise kogemuse.

11.-13. a noorte rahvatantsurühm Päkakesed
Noored suudavad juba tantsulises liikumises eristiilide vahel orienteeruda, valitsevad oma keha ja on tuttavad peamiste tantsusammude ja -liigutustega: plaks, püstplaks; põlvepats; sõrmevibutus; kand- ja varvassamm; keerutused; käärhüpe; hüpaksamm; ees- ja külggalopp; vahetussamm; polkasamm; luisksamm. Muusika väljendamine liikumisimprovisatsioonide kaudu on tuttav ja õpitavate tantsude esitus õnnestub. Eesmärk on osaleda õpitud tantsudega Järvamaa laulu- ja tantsupeol.

Spordi huviringid

Liiklusringlink opens on new page  

Õpilastele antakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi liikluse kohta. Tagasiside saadakse liiklusteste lahendades. Samuti toimub praktiline jalgrattasõit Imavere valla erinevatel teedel, vigursõit. Õpitakse  liiklusohutust ja liikluspsühholoogiat.
Lisaks  võetakse osa maakondlikest  ning vabariiklikest  võistlustest  ja konkurssidest.
Liikluskursus lõpeb jalgrattasõidu teooria ja praktilise eksamiga kevadel, mille sooritamise korral, 10. aasta vanuselt, omandab õpilane jalgratturi  juhiloa.  Liiklusringi toimumine 3.-4. klassi õpilastele kolmapäeviti kuuenda tunni ajal kell 13.25-14.10 kogu õppeaasta vältel.  Vajadusel saavad nõustamist ka lapsevanemad. Teeme koostööd noorsoopolitseiga.

Juhiloa taotlusvormi peal on lisaks lapse allkirjale  olemas  lapsevanema allkiri. Sellega annab ta teada, et osaleb peale eksamit ise aktiivselt lapse  õige liikluskäitumise kujundamisel ja kontrollimisel. Lisaks reeglitele ja korras jalgrattale on  olulisemaid nõudmisi  kiiver, mis peab olema peas  kõikidel alla 16. a. lastel nii õuealal sõites kui sõiduteel jalgrattaga liigeldes.  Selles osas on lastevanematel vaja olla nõudlikud juba algusest peale. Soovib ju iga lapsevanem oma lapsele  parimat. Lisaks teiste käitumisnormide kujundamisele, paistab see kasvatus ka välja. Näita  hoolivust oma lapse suhtes ja nõua temalt  jalgrattaga sõites kiivrit!

 

Liiklusringi juhendaja Margit Reinpõld

 

Meeldetuletus jalgratturile

Käes on kevad ja ilmad lähevad järjest ilusamaks. Soov sõita jalgrattaga on kõigil kaherattaliste sõprade südames. Usutavasti on pika sügise ja talvega ära ununed nii mõnigi reegel, mille järgimine tänaval on turvaliseks liiklemiseks vajalik.

Jalgratast võib iseseisvalt sõiduteel juhtida vähemalt 10-aastane laps, kes on läbinud vastava väljaõppe ning kannab kaasas jalgrattajuhiluba. Juhiluba peab kaasas kandma kuni 16-aastaseks saamiseni. Koos täiskasvanuga võib sõiduteel jalgratast juhtida vähemalt 8-aastane laps.

Juhiloa saamiseks tuleb pöörduda esmalt kooli poole. Kui õppeasutuses seda teha pole võimalik, siis tuleb minna liikluskasvatuse kodulehele (www.liikluskasvatus.eelink opens on new page) ja sealt valida jalgratturite eksamineerijad (Järvamaa liiklusbüroo).

Tuletame meelde, et alla 16-aastastel on jalgrattaga sõites kiivri kandmine kohustuslik. Kindlasti ei peaks kinni jääma sõnasse kohustuslik, sest kiiver kaitseb õnnetuse juhtudes reaalselt selle kandja elu ja tervist. Kiivri kandmine on kohane elu ja tervise kaitsmiseks ka täiskasvanutele. Ohutuse poolelt on väga tähtis eristuda üldisest liiklusvoost. Parimad võimalused selleks on kanda erksavärvilist riietust või helkuritega turvavesti.

Lisaks eelnevalt loetletud reeglitele tuleb tähelepanu pöörata kindlasti rataste tehnilisele seisukorrale. Kontrollige enne sõitu üle, kas ratta pidurid on töökorras, olemas kõik vajalikud helkurid (ees valge helkur, taga punane ja mõlema rattaküljel kollane helkur). Veenduge, et signaalkell on kinnitatud ja pimedal või halva nähtavuse korral sõitmiseks on olemas ees valge tuli ja taga punane. Jalgrattaga sõitmisel kehtib nii nagu teistegi liiklejate puhul põhimõte: näe ja ole nähtav! Tuleb teha kõik endast olenev, et end liikluses nähtavaks teha, eriti pimedal ajal või sajuse ilmaga.

Lisaks sellele, et kõigi loetletud reeglitega arvestada, on vaja arvestada ka teiste liiklejatega, sest see on ohutu liiklemise vaatest väga tähtis.

Kõnniteel võib sõita ainult alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur ja jalgrattur kui sõiduteel sõitmine tee seisukorra tõttu on oluliselt raskendatud.

Kindlasti olete kohanud liikluses noori, kes uhkelt, käed risti rinnal rattaga sõidavad või esiratas õhus, tagarattal tasakaalu katsetavad. Nad on ohtlikud mitte ainult kaasliiklejatele vaid ka iseendale ja  selline käitumine on tänava liikluses lubamatu. Igasugune trikitamine jäägu kõrvalistesse kohtadesse või selleks mõeldud ekstreemspordi parki.

Tänava- ja maanteepildist jääb silma, et tihti kasutatakse kaherattalisi ka veomasinatena. Kes veab raamile kinnitatud laudu, kes pakiraamil või juhtraual sõpra. Nagu juba pakiraami nimigi ütleb, on tegemist pakkide vedamiseks mõeldud alusega. Juhtraamil kellegi sõidutamine võib olla ebaturvaline nii juhile kui ka „kaassõitjale“. Ärge vedage esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad täiendavat ohtu teile endale ja teistele liiklejatele.

Sõidutada võite ainult sõitjat, kes istub spetsiaalselt selleks ettenähtud istmel ja kannab kinnirihmatud nõuetekohast kiivrit. See tähendab väikelapse sõidutamist talle ohutul moel.

Jalgrattaga võib sõita ülekäigurajal, kuid tuleb meeles pidada, et sel juhul ei ole jalgratturil eesõigust sõidukijuhtide suhtes. Soovitan sõiduteed ületada jalgratas käekõrval, et autojuhil oleks aega reageerida ja peatuda. Ootamatult ülekäigurajale sõitev jalgrattur paneb ohtu nii enda kui ka tekitab ohtliku olukorra äkkpidurdavale autole.

Jalgratas maksab palju, mistõttu peab mõtlema oma kaherattalise sõbra turvalisusele sel ajal, kui kaherattaline on omaniku tähelepanu alt väljas ja järelevalveta. Oma tähelepanekute põhjal saan väita, et poodide ja koolide juures on paljud jalgrattad lukustamata, kuigi mõnedel neist on lukud küljes. Jalgrataste vargused pole maapiirkonnas küll sagedased ja igapäevased, kuid alati on parem karta kui kahetseda. 

Kui neid reegleid jälgida, tuletada meelde nii endale kui ka selgitada oma lastele, siis on jalgrattasõit turvaline ja nauditav.

Margus Toomsalu

Paide politseijaoskonna juht

 

Ette tänades

Vahendas

Ruth Vilusaar
pressiesindaja
kommunikatsioonibüroo
Politsei- ja Piirivalveamet 
+372 5190 4309
+372 444 6450
ruth.vilusaar@politsei.eelink opens on new page

Avaldatud 09.07.2019. Viimati muudetud 29.05.2023.